Skip to content

EoiN

Growing Spiritually in Grace and Peace

Dalam agama Islam, Asmaa’ul husna adalah nama-nama Allah SWT yang indah dan baik. Asma berarti nama dan husna berati yang baik atau yang indah jadi Asma’ul Husna adalah nama nama milik Allah SWT yang baik lagi indah.
Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan penafsirannya akan tetapi yang jelas adalah kita tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah SWT.
Selain perbedaaan dalam mengartikan dan menafsirkan suatu nama terdapat pula perbedaan jumlah nama, ada yang menyebut 99, 100, 200, bahkan 1.000 bahkan 4.000 nama, namun menurut mereka, yang terpenting adalah hakikat Dzat Allah SWT yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman seperti Nabi Muhammad SAW.
Asmaaulhusna secara harfiah ialah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah.
Para ulama berpendapat bahwa kebenaran adalah konsistensi dengan kebenaran yang lain. Dengan cara ini, umat Muslim tidak akan mudah menulis “Allah adalah …”, karena tidak ada satu hal pun yang dapat disetarakan dengan Allah, akan tetapi harus dapat mengerti dengan hati dan keteranga Al-Qur’an tentang Allah SWT.
Surat Al Hasyr 22-24 :
Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Maharaja, Yang Mahasuci, Yang Mahasejahtera, Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara Keselamatan, Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di l. Yang Membentuk Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.
Pembahasan berikut hanyalah pendekatan yang disesuaikan dengan konsep akal kita yang sangat terbatas ini. Semua kata yang ditujukan pada Allah harus dipahami keberbedaannya dengan penggunaan wajar kata-kata itu. Allah itu tidak dapat dimisalkan atau dimiripkan dengan segala sesuatu, seperti tercantum dalam Al-Qur’an
surat Al-Ikhlas 1-4 :
Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”.
Para ulama menekankan bahwa Allah adalah sebuah nama kepada Dzat yang pasti ada namanya. Semua nilai kebenaran mutlak hanya ada (dan bergantung) pada-Nya. Dengan demikian, Allah Yang Memiliki Maha Tinggi. Tapi juga Allah Yang Memiliki Maha Dekat. Allah Memiliki Maha Kuasa dan juga Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Sifat-sifat Allah dijelaskan dengan istilah Asmaaul Husna, yaitu nama-nama, sebutan atau gelar yang baik.
Berikut adalah beberapa dalil yang terkandung di dalam Al-Qur’an tentang asmaa’ul husna:
Surat Thaa-Haa 8 :
Dialah Allah, tidak ada Tuhan/Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai asmaa’ul husna (nama-nama yang baik).
Surat Al-Israa’ 110 :
Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaa’ul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu”. Berdoa Dengan Asmaa’ul Husna
Berdoa dengan Asmaa’ul Husna lebih cepat di-Ijabah, karena ketika seorang menyebut Asmaa’ul Husna maka terbukalah pintu-pintu langit dan gelombang suaranya langsung naik (Mi’raj) menembus tujuh lapis langit sampai ketempat Ijabahnya Alloh. (Sidratul Muntoha ).
Surat Al Araf 180 :
Dan Allah memiliki Asma’ul Husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma’ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Sebagian ulama berkata:
Berdoalah dengan memuji Allah SWT dan sebutlah di antara Asmaa’ul husna sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya rizki, sebutlah:

Yâ Razzâq, yâ Wahhâb, yâ Jawwâd, yâ Mughnî, yâ Mun’im, yâ Mufdhil, yâ Mu’thî, yâ Karîm, yâ Wâsi’, yâ Musabbibal asbâb, yâ Mannân, yâ Razzaqa may yasyâu bighayri hisâb.

Wahai Yang Maha Pemberi rizki
Wahai Yang Maha Pemberi anugerah
Wahai Yang Maha Dermawan
Wahai Yang Maha Memberi kekayaan
Wahai Yang Maha Memberi kenikmatan
Wahai Yang Maha Memberi karunia
Wahai Yang Maha Memberi
Wahai Yang Maha Mulia
Wahai Yang Maha Luas
Wahai Sebab dari semua sebab
Wahai Yang Maha Pemberi karunia
Wahai Yang Maha Pemberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa perhitungan
99 Asmaa’ul Husna.

Lafadz “Allah” tidak termasuk dalam Asmaul Husna, karena lafadz Allah adalah “Ismudz-zat” yaitu sebutan pada dzat Tuhan atau disebut dengan “Ismul ‘adzham” yaitu nama yang Maha Agung yang tercakup didalamnya Asmaul Husna dan nama-nama lainya.

ALLAH
1.Ar Rahman Yang Maha Pengasih
2.Ar Rahiim Yang Maha Penyayang
3.Al Malik Yang Maha Merajai/Memerintah
4.Al Quddus. Yang Maha Suci
5.As Salaam Yang Maha Memberi Kesejahteraan
6.Al Mu`min Yang Maha Memberi Keamanan. 7.Al Muhaimin Yang Maha Pemelihara
8.Al `Aziiz Yang Memiliki Mutlak Kegagahan
9.Al Jabbar Yang Maha Perkasa
10.Al Mutakabbir Yang Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran
11.Al Khaliq Yang Maha Pencipta
12.Al Baari` Yang Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbang)
13.Al Mushawwir Yang Maha Membentuk Rupa (makhluknya)
14.Al Ghaffaar Yang Maha Pengampun
15.Al Qahhaar Yanga Maha Memaksa
16.Al Wahhaab Yang Maha Pemberi Karunia
17.Ar Razzaq Yang Maha Pemberi Rejeki
18.Al Fattaah Yang Maha Pembuka Rahmat
19.Al `Aliim Yang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)
20.Al Qaabidh Yang Maha Menyempitkan (makhluknya)
21.Al Baasith Yang Maha Melapangkan (makhluknya)
22.Al Khaafidh Yang Maha Merendahkan (makhluknya)
23.Ar Raafi` Yang Maha Meninggikan (makhluknya)
24.Al Mu`izz Yang Maha Memuliakan (makhluknya)
25.Al Mudzil Yang Maha Menghinakan (makhluknya)
26.Al Samii` Yang Maha Mendengar
27.Al Bashiir Yang Maha Melihat
28.Al Hakam Yang Maha Menetapkan
29.Al `Adl Yang Maha Adil
30.Al Lathiif Yang Maha Lembut
31.Al Khabiir Yang Maha Mengenal
32.Al Haliim Yang Maha Penyantun
33.Al `Azhiim Yang Maha Agung
34.Al Ghafuuا Yang Maha Pengampun
35.As Syakuur Yang Maha Pembalas Budi (Menghargai)
36.Al `Aliy Yang Maha Tinggi
37.Al Kabiir Yang Maha Besar
38.Al Hafizh Yang Maha Memelihara
39.Al Muqiit Yang Maha Pemberi Kecukupan
40.Al Hasiib Yang Maha Membuat Perhitungan
41.Al Jaliil Yang Maha Mulia
42.Al Kariim Yang Maha Mulia
43.Ar Raqiib Yang Maha Mengawasi
44.Al Mujiib Yang Maha Mengabulkan
45.Al Waasi` Yang Maha Luas
46.Al Hakiim Yang Maha Maka Bijaksana
47.Al Waduud Yang Maha Mengasihi
48.Al Majiid Yang Maha Mulia
49.Al Baa`its Yang Maha Membangkitkan
50.As Syahiid Yang Maha Menyaksikan
51.Al Haqq Yang Maha Benar
52.Al Wakiil Yang Maha Memelihara. 53.Al Qawiyyu Yang Maha Kuat
54.Al Matiin Yang Maha Kokoh
55.Al Waliyy Yang Maha Melindungi
56.Al Hamiid Yang Maha Terpuji
57.Al Muhshii Yang Maha Mengkalkulasi
58.Al Mubdi` Yang Maha Memulai
59.Al Mu`iid Yang Maha Mengembalikan Kehidupan
60.Al Muhyii Yang Maha Menghidupkan
61.Al Mumiitu Yang Maha Mematikan
62.Al Hayyu. Yang Maha Hidup
63.Al Qayyuum Yang Maha Mandiri
64.Al Waajid Yang Maha Penemu
65.Al Maajid Yang Maha Mulia
66.Al Wahiid Yang Maha Tunggal
67.Al Ahad Yang Maha Esa
68.As Shamad Yang Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta
69.Al Qaadir Yang Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan
70.Al Muqtadir Yang Maha Berkuasa
71.Al Muqaddim Yang Maha Mendahulukan
72.Al Mu`akkhir Yang Maha Mengakhirkan
73.Al Awwal Yang Maha Awal
74.Al Aakhir Yang Maha Akhir
75.Az Zhaahir Yang Maha Nyata
76.Al Baathin Yang Maha Ghaib
77.Al Waali Yang Maha Memerintah
78.Al Muta` Yang Maha Tinggi
79.Al Barri. Yang Maha Penderma
80.At Tawwaab Yang Maha Penerima Tobat
81.Al Muntaqim Yang Maha Pemberi Balasan
82.Al Afuww Yang Maha Pemaaf
83.Ar Ra`uuf Yang Maha Pengasuh
84.Malikul Mulk Yang Maha Penguasa Kerajaan (Semesta)
85.Dzul Jalaali Wal Ikraam Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
86.Al Muqsith Yang Maha Pemberi Keadilan
87.Al Jamii’ Yang Maha Mengumpulkan
88.Al Ghaniyy Yang Maha Kaya
89.Al Mughnii Yang Maha Pemberi Kekayaan
90.Al Maani Yang Maha Mencegah
91.Ad Dhaar Yang Maha Penimpa Kemudharatan
92.An Nafii` Yang Maha Memberi Manfaat
93.An Nuur Yang Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya)
94.Al Haadii Yang Maha Pemberi Petunjuk
95.Al Baadii Yang Indah Tidak Mempunyai Banding
96.Al Baaqii Yang Maha Kekal
97.Al Waarits Yang Maha Pewaris
98.Ar Rasyiid Yang Maha Pandai
99.As Shabuur Yang Maha Sabar.

Advertisements

%d bloggers like this: